0 00:00
Platnost nákupního košíku vypršela. Znovu aktivovat!

Obchodní podmínky společnosti Vivre Deco SRL

Definice

VIVRE DECO – společnost Vivre Deco SRL, se sídlem v Bukurešti, 321 Giurgiului, budova C2, první patro, sektor 4, J40/3718/2012, registrační číslo RO30010618, založená a existující podle rumunského práva.
WEBOVÉ STRÁNKY – doména vivre.cz a její poddomény.
OBSAH – zahrnuje:
 • veškeré informace uvedené na webových stránkách, které lze navštívit, prohlížet nebo k nim jinak získat přístup prostřednictvím numerických zařízení;
 • obsah jakéhokoliv e-mailu, který VIVRE DECO odešle elektronicky a/nebo jinými dostupnými komunikačními prostředky UŽIVATELŮM nebo ZÁKAZNÍKŮM;
 • jakékoliv informace sdělené jakýmkoli způsobem ze strany jakéhokoli zaměstnance nebo spolupracovníka VIVRE DECO UŽIVATELŮM nebo ZÁKAZNÍKŮM v souladu s jejich kontaktními údaji, bez ohledu na to, zda tyto kontaktní údaje byly ke komunikaci určeny či nikoliv;
 • informace týkající se výrobků, služeb a/nebo ceníků VIVRE DECO platné v určitém období;
 • informace týkající se výrobků, služeb a/nebo ceníků stanovených třetí osobou, s níž VIVRE DECO uzavřela smlouvu o spolupráci v určitém období;
 • údaje týkající se VIVRE DECO nebo jakékoliv jiné důvěrné informace s ní související.
SLUŽBA – služba elektronického obchodu poskytovaná výlučně na veřejně dostupných sekcích WEBOVÝCH STRÁNEK s cílem umožnit ZÁKAZNÍKŮM sjednat si služby/výrobky výhradně s použitím elektronických prostředků, včetně prostředků komunikace na dálku.
REGISTROVANÝ UŽIVATEL – fyzická osoba, která prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků (elektronických, telefonických, atd.) nebo na základě smlouvy o užívání uzavřené mezi ním/jí a VIVRE DECO zahrnující také vytvoření a používání UŽIVATELSKÉHO ÚČTU, má nebo jinak získá přístup k OBSAHU.
UŽIVATELSKÝ ÚČET – informační systém, který se skládá z e-mailové adresy a hesla a umožňuje REGISTROVANÉMU UŽIVATELI vstoupit do vyhrazených sekcí WEBOVÝCH STRÁNEK a tím i získat přístup ke SLUŽBĚ.
ZÁKAZNÍK – strana, která má nebo jinak získá přístup k OBSAHU nebo SLUŽBĚ na základě vytvořeného UŽIVATELSKÉHO ÚČTU.
OBJEDNÁVKA – elektronický dokument, který představuje formu komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím a jehož prostřednictvím Kupující skrze WEBOVÉ STRÁNKY sděluje Prodávajícímu svůj úmysl zakoupit si zboží nebo služby z WEBOVÝCH STRÁNEK.
DMO CENA – cena, kterou najdete poblíž ceny, za kterou nabízí / prodává VIVRE DECO, jde o prodejní cenu doporučenou naším dodavatelem (doporučená maloobchodní cena) bez slevy. Tuto cenu zobrazujeme kvůli srovnání ceny výrobku, proto ji vždy najdete u každého výrobku nad prodejní cenou VIVRE DECO nebo v její blízkosti.
DOKUMENT – obchodní podmínky VIVRE DECO uvedené v tomto dokumentu.
DISTANČNÍ SMLOUVA – jakákoli smlouva uzavřená mezi podnikatelem a spotřebitelem v rámci systému prodeje nebo poskytování služeb uskutečňovaného na dálku bez současné fyzické přítomnosti podnikatele a spotřebitele, výhradně za použití jednoho a více prostředků komunikace na dálku až to do doby jejího uzavření ve smyslu definice uvedené v článku 2 odst. 7 v nařízení č. 34/2014 ze dne 4. června 2014 (OUG No. 34/2014) upravující práva spotřebitelů vyplývající ze smluv uzavřených mezi spotřebiteli a podnikateli, kterým se mění a doplňují některé zákony.
NEWSLETTER/UPOZORNĚNÍ – opakující se sdělení o výrobcích, službách a/nebo akcích nabízených VIVRE DECO po určité časové období, zasílané výlučně elektronickými prostředky; toto sdělení je pouze informativní a VIVRE DECO není v něm uvedenými informacemi nikterak vázána.
TRANSAKCE – přijetí nebo vrácení částky za prodej výrobku/služby ze strany VIVRE DECO ZÁKAZNÍKOVI prostřednictvím systému zpracování plateb provedených platebními kartami schváleného VIVRE DECO nebo prostřednictvím bankovního převodu, bez ohledu na způsob dodání výrobku/služby.

Obecné podmínky

2.1 Tento dokument obsahuje podmínky, jimiž se REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK musí při používání WEBOVÝCH STRÁNEK/OBSAHU/SLUŽBY, neexistuje-li mezi ním a VIVRE DECO jiná vynutitelná dohoda, řídit.
2.2 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK souhlasí s dodržováním těchto podmínek zejména při používání, navštěvování a prohlížení OBSAHU/SLUŽBY; tyto podmínky mohou být kdykoli aktualizovány, změněny nebo doplňovány, ZÁKAZNÍK se proto se zavazuje pravidelně kontrolovat jejich obsah a seznámit se jeho změnami. V případě sporu se uplatní podmínky platné k okamžiku, kdy byla OBJEDNÁVKA zadána a kdy bylo ze strany VIVRE DECO odesláno její písemné potvrzení.
2.3 Přístup ke SLUŽBĚ je možný výhradně prostřednictvím veřejně dostupných webových stránek www.vivre.cz.
2.4 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK odpovídá za veškeré své aktivity vyplývající z užití WEBOVÝCH STRÁNEK/OBSAHU/SLUŽBY. V souladu s příslušnými právními předpisy je rovněž povinen k náhradě jakékoli majetkové či nemajetkové újmy, kterou způsobí na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, OBSAHU NEBO SLUŽBĚ VIVRE DECO nebo třetí osobě, s níž je VIVRE DECO ve smluvním vztahu.
2.5 Pokud uživatel, REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK s tímto DOKUMENTEM nesouhlasí a/ nebo ho nepřijímá a/ nebo svůj souhlas s DOKUMENTEM chce odvolat, může zaslat e-mail na adresu kontakt@vivre.cz, jehož obsahem bude:
2.5.1 prohlášení, že se vzdává práva: užívat SLUŽBU nebo jiné služby nabízené VIVRE DECO prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK, odebírat NEWSLETTERY/ UPOZORNĚNÍ a/nebo jakákoli sdělení od VIVRE DECO (elektronická, telefonická, atd.).
2.5.2 Své rozhodnutí ohledně nesouhlasu a/ nebo nepřijetí DOKUMENTU ve znění platném v okamžiku činěného prohlášení může kdykoli změnit.
2.6 Pro uplatnění práva dle bodu 2.5 je UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK oprávněn VIVRE DECO kontaktovat nebo využít odkazy na příslušné stránky uvedené pro tento účel v OBSAHU obdrženém od VIVRE DECO.
2.7 V případě, že ZÁKAZNÍK provede úhrady všech splatných smluv a od kupní smlouvy odstoupí v okamžiku, kdy je jeho OBJEDNÁVKA vyřizována, zruší VIVRE DECO jeho OBJEDNÁVKU bez jakékoliv následné sankce nebo možnosti požadovat po ZÁKAZNÍKOVI náhradu škody.
2.8 WEBOVÉ STRÁNKY jsou určeny výhradně fyzickým osobám starším 18 let, které prošly všemi příslušnými kroky registrace a kterým nebyl přístup na tyto stránky ze strany VIVRE DECO pozastaven či definitivně odepřen, bez ohledu na důvod takového pozastavení nebo odepření. Poslat on-line objednávku mohou pouze osoby s dodací adresou v České republice. Stane-li se daná osoba ZÁKAZNÍKEM, má se za to, že výše uvedené podmínky splňuje.

Obsah

3.1 OBSAH vymezený v článku 1. Definice, včetně log, zobrazení stylu, obchodních symbolů, statických obrázků, dynamických obrázků, textu a/nebo multimediálního obsahu vystaveného na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH je výhradním vlastnictvím VIVRE DECO, která si k němu veškerá práva, jež přímo či nepřímo za tímto účelem získala (na základě uživatelské licence a/nebo uveřejnění).
3.2 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK není oprávněn OBSAH jakkoli kopírovat, distribuovat, zveřejňovat, předávat třetím osobám, měnit a/nebo upravovat, používat, propojovat, vystavovat či do něj vkládat jakýkoliv obsah k jakýmkoli jiným účelům než účelům stanoveným VIVRE DECO, REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK není dále oprávněn vkládat OBSAH na jiné webové stránky než WEBOVÉ STRÁNKY VIVRE DECO, odstraňovat z OBSAHU jakékoliv symboly, které znázorňují autorská práva VIVRE DECO k tomuto OBSAHU a není ani oprávněn bez výslovného souhlasu VIVRE DECO přenášet, prodávat či distribuovat materiály vytvořené reprodukováním, zobrazením nebo změnou OBSAHU.
3.3 Nepodléhá-li OBSAH zvláštní smlouvě o jeho užívání platně uzavřené mezi VIVRE DECO a REGISTROVANÝM UŽIVATELEM nebo ZÁKAZNÍKEM, jejíž je DOKUMENT součástí a k níž je připojen, podléhá veškerý OBSAH, k němuž REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK má a/nebo jakýmkoli způsobem získá přístup, ustanovením tohoto DOKUMENTU, za předpokladu, že VIVRE DECO nevznesla v souvislosti s OBSAHEM jakékoli implicitní nebo výslovné výhrady.
3.4 REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK je oprávněn OBSAH kopírovat, přenášet a/nebo používat výhradně pro svou osobní potřebu nebo nekomerční účely, a to za podmínky, že jeho jednání nebude odporovat ustanovením tohoto DOKUMENTU.
3.5 V případě, že VIVRE DECO udělí REGISTROVANÉMU UŽIVATELI nebo ZÁKAZNÍKOVI oprávnění užívat určitý obsah způsobem popsaným ve zvláštní smlouvě o užívání obsahu, k němuž ZÁKAZNÍK na základě takové smlouvy má nebo získá přístup, vztahuje se udělené oprávnění pouze na obsah vymezený v této smlouvě, po dobu jeho zobrazení na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nebo dobu trvání uvedené smlouvy, přičemž toto oprávnění k užití obsahu nepředstavuje smluvní ujednání ze strany VIVRE DECO ve prospěch příslušného REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA nebo jakékoliv třetí osoby, která má/získá přístup k obsahu přenesenému jakýmikoliv prostředky a které vznikla nebo by mohla vzniknout z užití obsahu během trvání nebo po ukončení smlouvy o užívání obsahu újma.
3.6 Žádný OBSAH přenesený jakýmikoli komunikačními prostředky (elektronickými, telefonickými, atd.) REGISTROVANÉMU UŽIVATELI nebo ZÁKAZNÍKOVI nebo jím získaný vstupem, navštívením a/ nebo prohlížením, nepředstavuje smluvní závazek ze strany VIVRE DECO a/nebo kteréhokoli jejího zaměstnance či spolupracovníka, který přenos OBSAHU, pokud k němu došlo, zprostředkovatel.
3.7 Užití OBSAHU pro jakékoliv jiné účely než účely výslovně uvedené v tomto DOKUMENTU nebo ve smlouvě o užívání obsahu, jejíž je DOKUMENT součástí, je výslovně zakázáno.

Kontakt pro Zákazníky a Registrované uživatele

4.1 VIVRE DECO na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH uvádí kompletní a správné identifikační a kontaktní údaje, prostřednictvím kterých ji ZÁKAZNÍK nebo REGISTROVANÝ UŽIVATEL může kontaktovat.
4.2 Použitím kontaktního formuláře nebo SLUŽBY přes WEBOVÉ STRÁNKY ZÁKAZNÍK nebo REGISTROVANÝ UŽIVATEL automaticky opravňuje VIVRE DECO, aby ho/ji jakýmikoli dostupnými prostředky včetně elektronických prostředků kontaktoval/a.
4.3 Vyplnění kontaktního formuláře (a to i částečné) a jeho odeslání však v žádném případě nezakládá povinnost VIVRE DECO REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA takto kontaktovat.
4.4 Přístup na WEBOVÉ STRÁNKY, užití informací na nich uvedených, návštěva stránek nebo odesílání e-mailů či upozornění adresovaných VIVRE DECO je možné uskutečnit elektronicky, telefonicky nebo jakýmikoliv jinými komunikačními prostředky, které mají REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK a VIVRE DECO za tímto účelem k dispozici, VIVRE DECO však k zasílání elektronických a/nebo telefonických upozornění včetně e-mailů a cílených reklam potřebuje souhlas REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA.
4.5 Klient výslovně prohlašuje, že poskytnuté kontaktní údaje mu patří (e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa), a že Vivre Deco je může používat při svých komunikací se zákazníkem.

Newslettery a upozornění

5.1. V okamžiku, kdy REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH vytvoří UŽIVATELSKÝ ÚČET a přijme DOKUMENT (obchodní podmínky), má právo vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas se zasíláním NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ ze strany VIVRE DECO elektronicky a/nebo telefonicky, včetně komunikace prostřednictvím e-mailu, SMS zpráv nebo oznámení přes webovou stránku.
5.2 Údaje poskytnuté REGISTROVANÝM UŽIVATELEM pro zasílání NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ budou a mohou ze strany VIVRE DECO být použity jen v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
5.3 ZÁKAZNÍK nebo REGISTROVANÝ UŽIVATEL je oprávněn souhlas se zasíláním NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ ze strany VIVRE DECO kdykoli odvolat.
5.3.1 Pomocí speciálního odkazu uvedeného v NEWSLETTERU/UPOZORNĚNÍ (v dolní části e-mailu v sekci „Klikněte zde pro odhlášení odběru“), tam kde tato volba je možná;
5.3.2 Odvoláním souhlasu se zasíláním NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ nebo využitím stránek z vyhrazené oblasti WEBOVÝCH STRÁNEK a odesláním takového odvolání prostřednictvím UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTROVANÉHO UŽIVATELE uvedeného na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
5.3.3 Kontaktováním VIVRE DECO na výše zmíněné stránce, v souladu s kontaktními údaji, a to bez jakéhokoli následného závazku stran vůči sobě a bez možnosti požadovat náhradu újmy.
5.4 Zrušení odběru NEWLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ nezahrnuje odvolání uděleného souhlasu s ustanoveními tohoto DOKUMENTU a může být k takovému účelu použito pouze následně po sdělení takového záměru.
5.5 VIVRE DECO si vyhrazuje právo vybrat osoby, které budou dostávat NEWSLETTERY/UPOZORNĚNÍ, jakož i právo ze své databáze kteréhokoliv REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA, který dříve se zasíláním NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ souhlasil, bez jakýchkoli závazků ze strany VIVRE DECO z toho vyplývajících i bez předchozího upozornění vyřadit.
5.6 VIVRE DECO nesmí do svých NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ zasílaných REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM nebo ZÁKAZNÍKŮM zařazovat jakékoliv propagační materiály, jako jsou odkazy na třetí osoby, které nejsou v okamžiku zaslání NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ obchodním partnerem VIVRE DECO.

Zásady ochrany osobních údajů

6.1 VIVRE DECO je oprávněna na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH shromažďovat osobní a zvláštní údaje výhradně se souhlasem REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA uděleným pro tyto účely:
 • zadání, validace a expedice OBJEDNÁVEK a jejich fakturování (písemné či telefonické potvrzení první OBJEDNÁVKY po vytvoření nového UŽIVATELSKÉHO ÚČTU ze strany VIVRE DECO je nezbytnou podmínkou pro zajištění souladu údajů)
 • po potvrzení OBJEDNÁVKY – předání informací týkajících se výrobků, dodacích podmínek, zrušení nebo další záležitosti týkající se OBJEDNÁVEK, smluv, služeb, zakoupených výrobků;
 • usnadnění jeho/jejího přístupu ke SLUŽBĚ;
 • zasílání pravidelných NEWSLETTERŮ/UPOZORNĚNÍ výhradně v elektronické podobě (e-mail) a/nebo telefonicky (volání, SMS);
 • statistické účely.

Vytvořením UŽIVATELSKÉHO ÚČTU uděluje každý REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK svůj souhlas s tím, aby VIVRE DECO shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje za podmínek a v souladu se zákonem číslo 677/2001, o ochraně jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. Vytvořením Účtu, každý UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK také vyjádřuje svůj souhlas, že Vivre Deco může sdělit jeho osobní údaje svým smluvním partnerům Vivre Deco, pro jejich zpracování. Partneři Vivre Deco za účelem zpracování osobních údajů jsou oprávněné osoby v souladu se zákonem č. 677/2001 a úředně oznámené Národním úřadem pro ochranu osobních údajů.

Každý REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK má právo, na základě písemné žádosti, datované a opatřené podpisem, od VIVRE DECO zdarma získat nebo žádat:
 • a) potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje v dané době zpracovávány či nikoliv;
 • b) je-li to nutné, opravu, aktualizaci, zablokování nebo smazání údajů, které nebyly zpracovány v souladu se zákonem, zejména neúplné nebo nepřesné údaje;
 • c) případnou přeměnu údajů, které nebyly zpracovávány v souladu s právními předpisy, na anonymní údaje;
 • d) informování třetí osoby, které se údaje popsané v bodě b) a c) týkají, za předpokladu, že je takové oznámení možné a nevyžaduje nepřiměřené úsilí, které by bylo v rozporu s právním zájmem, který by tím mohl být narušen.

Každý REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK má právo kdykoliv z vážných a legitimních důvodů souvisejících s jeho osobní situací výše uvedený souhlas napadnout zasláním písemné, datované a podepsané žádosti VIVRE DECO, ve které uvede, že údaje, které se ho týkají, nemají být zpracovány, s výjimkou případů, kdy zákon stanoví jinak. V případě, že je takové napadení opodstatněné, nezahrnuje zpracování osobních údajů dotčené údaje.
Každý REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK je oprávněn udělený souhlas kdykoliv zpochybnit, přičemž odeslání takového zpochybnění nesmí být vázáno na jakékoli poplatky a nesmí k němu vést jiné důvody. Zpochybnění souhlasu se posílá VIVRE DECO formou písemné, datované a podepsané žádosti obsahující oznámení, že údaje, které se ho/jí týkají, nemohou být zpracovány k účelům zasílání marketingových nabídek ze strany osoby provozovatele nebo třetí osoby nebo předávány třetím osobám k podobným účelům.
6.2 VIVRE DECO může bez souhlasu shromažďovat další údaje o REGISTROVANÝCH UŽIVATELÍCH a ZÁKAZNÍCÍCH (např. IP adresu, čas návštěvy, místo umožnění přístupu, jméno a verzi internetového prohlížeče, operační systém a další parametry) poskytované internetovým prohlížečem za účelem usnadnění přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY a takové údaje může rovněž použít za účelem zlepšení služeb poskytovaných REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM nebo ZÁKAZNÍKŮM či ke statistickým účelům, s výjimkou těch případů, které by vedly k porušení ustanovení tohoto DOKUMENTU, za předpokladu, že takové porušení narušuje oprávněné zájmy VIVRE DECO nebo vede ke škodám VIVRE DECO nebo třetí osoby, s níž je VIVRE DECO v době, kdy k porušení došlo nebo před tímto porušením, ve smluvním vztahu.
Podmínky používání cookies jsou uvedeny na www.vivre.cz.
Cookies jsou soubory nebo části textu, které server zasílá, často zakódované, webovému prohlížeči a které jsou webovým prohlížečem opětovně odesílány (v nezměněné podobě) při každé návštěvě serveru uživatelem. Cookies jsou nainstalovány do internetového prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) na žádost webového serveru a jsou zcela „pasivní“ (neobsahují softwarové programátory, viry, spyware a nemají přístup k informacím na hardwaru uživatele). Cookies se používají za účelem ověření a sledování chování uživatelů; obvykle se používají k zapamatování uživatelových preferencí a implementování systému „Přidat do košíku“. Tyto soubory také slouží k rozpoznání uživatelských platforem a zobrazit uživateli relevantní obsah způsobem odpovídajícím jeho preferencím. Cookies zpříjemňují uživatelům prohlížení WEBOVÝCH STRÁNEK a umožňují VIVRE DECO nabízet svým uživatelům kvalitní služby; např. nastavení ochrany osobních údajů v online prostředí a historii nákupního košíku. Cookies se také používají k sestavování anonymních souhrnných statistik, které VIVRE DECO umožňují lépe pochopit, jak uživatelé používají WEBOVÉ STRÁNKY a také jí umožňují zlepšit strukturu a obsah stránek bez osobní identifikace uživatele. VIVRE DECO používá dva typy cookies: dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné cookies jsou dočasné soubory, které v zařízení uživatele zůstávají, dokud neopustí WEBOVÉ STRÁNKY nebo aplikaci nezavře. Trvalé cookies zůstávají v zařízení uživatele, dokud je ručně neodstraní. Na cookies používané partnery provozovatele webových stránek – zejména ve vztahu k uživatelům webových stránek – se vztahují příslušné zásady ochrany osobních údajů. Při prohlížení WEBOVÝCH STRÁNEK může dojít k umístění: cookies umožňujících zlepšení výkonnosti webových stránek, funkčních cookies, cookies týkajících se geografické polohy, registračních cookies, reklamních cookies nebo cookies inzerentů. Osobní údaje získané pomocí cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem usnadnění některých uživatelských funkcí a jsou zašifrovány takovým způsobem, který neoprávněným osobám znemožňuje k těmto údajům přístup. Obecně platí, že aplikace, která se používá pro přístup k webovým stránkám, umožňuje automatické ukládání cookies. Toto nastavení může být změněno tak, že automatická správa cookies bude zablokována webovým prohlížečem nebo tak, že uživatel bude informován pokaždé, kdy budou cookies na jeho zařízení zaslány. Podrobné informace o možnostech a způsobech správy cookies lze nalézt v sekci Nastavení webového prohlížeče. Omezení cookies může mít vliv na některé funkce WEBOVÝCH STRÁNEK. Cookies jsou pro efektivní používání internetu velmi důležité, pomáhají vytvářet uživatelsky příjemné prostředí, které je přizpůsobené preferencím a zájmům každého uživatele. Zamítnutím nebo deaktivací cookies se znemožní používání některých webových stránek. Vzhledem ke své flexibilitě a skutečnosti, že většina nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších stránek cookies používá, jsou použití cookies téměř nevyhnutelné; deaktivací cookies se znemožní přístup k nejrozšířenějším a nejužívanějším webovým stránkám včetně YouTube, Gmail, Yahoo a mnoha dalších. Příklady nejvýznamnějšího použití cookies:
 • obsah a služby přizpůsobené potřebám uživatelů – kategorie výrobků a služeb;
 • přizpůsobení přístupu preferencím uživatele – zapamatování si hesel;
 • zapamatování si dětských ochranných filtrů v souvislosti s internetovým obsahem (možnost rodinného režimu, funkce bezpečného vyhledávání);
 • měření, optimalizace a analytické funkce – např. potvrzení určité úrovně návštěvnosti webových stránek, jaký typ obsahu je zobrazován a způsob, jakým uživatel webové stránky navštíví (pomocí vyhledávače, přímého vyhledání a vyhledání s pomocí jiných webových stránek). Webové stránky sledují takové údaje za účelem zlepšení jejich používání ve prospěch uživatelů.

Otázky bezpečnosti a ochrany osobních údajů
Cookies NEJSOU viry a využívají jen prosté textové formáty; nejsou to části kódů, nemohou být spuštěny automaticky ani automaticky běžet. V důsledku toho nemohou být duplikovány nebo replikovány na jiné sítě, aby tam běžely nebo mohly být replikovány. Jelikož takovým způsobem nefungují, nemohou být považovány za viry. Vzhledem k tomu, že cookies mohou být využity i negativním způsobem, jelikož umožňují uchovávat informace o preferencích a historii prohlížení a mohou být použity jako forma spywaru (sledovací činnosti zaměřené na aktivity uživatelů), existuje mnoho produktů, které proti takovému spyware poskytují ochranu a které průběžně takové problematické soubory mažou.
Obecné prohlížeče mají většinou integrované nastavení ochrany osobních údajů, které poskytuje různé úrovně přijetí cookies, doby jejich platnosti a automatického smazání po návštěvě některých webových stránek. Jelikož je ochrana identity nesmírně cenná a tvoří podstatu práv uživatelů internetu, je nezbytné ozřejmit problémy, které cookies mohou způsobovat. Vzhledem k tomu, že cookies umožňují neustálý tok informací z prohlížeče, webových stránek a naopak, může dojít k zásahu hackera nebo neoprávněné osoby právě ve chvíli, kdy jsou tyto údaje přenášeny, a informace obsažená v cookies tak může být zasažena. Přestože k tomu dochází velmi zřídka, může k tomu dojít v případech, kdy se prohlížeč se serverem spojí prostřednictvím nešifrované sítě (nezabezpečené sítě Wi-Fi). Další útoky mohou nastat v případě nesprávného nastavení serverů. Je velmi důležité, aby si uživatel mohl zvolit tu nejvhodnější metodu k ochraně osobních údajů a:
 • provedl nastavení prohlížeče s ohledem na cookies tak, aby odráželo komfortní úroveň bezpečnosti při používání cookies;
 • nastavil delší dobu ukládání historie prohlížení a osobní přístupové informace;
 • vzal v úvahu nastavení prohlížeče v rámci mazání jednotlivých údajů o prohlížení pokaždé, kdy se prohlížeč zavře. Jedná se o alternativní přístup ke stránkám, které používají cookies – veškeré informace jsou odstraněny po skončení prohlížení;
 • instaloval a neustále aktualizoval spyware aplikace.

Mnoho aplikací pro detekci a prevenci spyware zahrnuje i detekci útoků na některé webové stránky. To znamená, že brání prohlížeči v přístupu k webovým stránkám, které by mohly využít zranitelnosti prohlížeče nebo stáhnout škodlivý software. Je proto doporučeno neustále aktualizovat navigační nástroje, neboť mnoho takových útoků je provedeno tak, že se zneužijí slabá místa a staré verze prohlížečů. Všechny moderní prohlížeče nabízejí možnost změnit nastavení cookies. Takové nastavení se obvykle nachází v menu prohlížeče v sekci „Možnosti“ nebo „Preference”.
6.3 ZÁKAZNÍK má právo vyjádřit nesouhlas se shromažďováním jeho/jejích osobních údajů a žádat jejich smazání, čímž odvolá svůj souhlas s DOKUMENTEM a vzdá se svých implicitních práv v něm uvedených, aniž by pak strany vůči sobě měly jakékoliv závazky a aniž by po sobě mohly požadovat náhradu škody, avšak pouze za podmínky, že budou dodržena ustanovení článku 2.8.
6.4 Za účelem uplatnění práv uvedených v článku 6.3 je REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK povinen se obrátit na VIVRE DECO s využitím kontaktních údajů, které jsou na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH k danému datu uvedeny.
6.5 S využitím formulářů uvedených na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH je REGISTROVANÝ UŽIVATEL nebo ZÁKAZNÍK oprávněn své údaje poskytnuté při registraci za účelem její aktualizace při jakékoli jejich změně měnit.
6.6 V případě, že ZÁKAZNÍK zvolí bezhotovostní platbu kartou, bude smlouva a/ nebo smlouvy, autorizace i vypořádání karetních transakcí realizováno výhradně prostřednictvím společnosti PayU S.A. Integrované řešení; PayU S.A. je dodavatelem softwarového řešení VIVRE DECO usnadňující elektronický obchodní styk, zejména platební služby, správu plateb a ochranu proti podvodům. K bezhotovostní platbě kartou jsou přijímány všechny typy karet vydané domácími nebo zahraničními bankami označené logy VISA nebo MasterCard, pokud mají ze strany svých vydávajících institucí provádění on-line transakcí povoleno. Platbu lze uskutečnit také bankovním převodem nebo na dobírku při převzetí.
6.7 VIVRE DECO nevyhledává ani neukládá žádné informace o bankovní kartě nebo kartách ZÁKAZNÍKA, tyto informace jsou zpracovávány přímo na serverech poskytovatelem on-line platebních služeb.
6.8 Zásady ochrany osobních údajů VIVRE DECO se vztahuje pouze na údaje poskytnuté dobrovolně ze strany REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. VIVRE DECO neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů používaných jakoukoliv třetí osobou, které jsou dostupné prostřednictvím odkazů, bez ohledu na jejich povahu, a umístěné mimo WEBOVÉ STRÁNKY.
6.9 VIVRE DECO se zavazuje používat údaje získané od svých ZÁKAZNÍKŮ nebo REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ pouze v souladu s účely uvedenými v tomto DOKUMENTU a nebude zveřejňovat, prodávat, pronajímat, licencovat, převádět, atd. databáze obsahující informace týkající se osobních nebo zvláštních údajů REGISTROVANÝCH UŽVATELŮ nebo ZÁKAZNÍKŮ jakékoli třetí osobě, která není smluvním partnerem používaným VIVRE DECO k plnění jí deklarovaných účelů.
6.10 Odchylně od ustanovení článku 6.9 jsou přenos/vstup/návštěva/ atd. přípustné za předpokladu, že jsou vyžadovány oprávněnými orgány v případech stanovených právními předpisy platnými v době, kdy k takové události došlo.
6.11 Zpracovatel bankovních karet schválený VIVRE DECO, společnost PayU S.A., má právo přístupu/zobrazení libovolného typu informace/dokumentu vytvořeného po vydání příkazu, objednávky, zrušené objednávky, smlouvy, dohody a zrušené smlouvy za účelem na prošetření jakékoliv TRANSAKCE.
6.12 VIVRE DECO ujišťuje a zaručuje se, že osobní údaje UŽIVATELE získané prostřednictvím kontaktního formuláře budou použity výhradně k účelům, ke kterým byly poskytnuty a poté se z nich stanou čistě statistické údaje.
6.13 VIVRE DECO neodpovídá za závady, které by mohly ohrozit bezpečnost serveru používaného k hostingu databáze, která takové údaje obsahuje.

Podmínky prodeje výrobků a služeb on-line

7.1 Přístup ke Službě
7.1.1 Přístup ke SLUŽBĚ je povolen každému REGISTROVANÉMU UŽIVATELI, který si na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH vytvořil UŽIVATELSKÝ ÚČET nebo si stáhnul mobilní aplikace pro iOS nebo Android.
7.1.2 Chce-li REGISTROVANÝ UŽIVATEL získat přístup ke SLUŽBĚ, musí přijmout ustanovení DOKUMENTU.
7.1.3 VIVRE DECO si vyhrazuje právo omezit dostupnost služby a marketingových kampaní (zejména nezahrnout REGISTROVANÉHO UŽIVATELE do propagačních a věrnostních kampaní, povolit pouze objednávku s platbou předem, atd.) pravica do stornacije že potrjenega naročila a právo zrušit objednávky již uvedené na základě ZÁKAZNÍKOVA chování (zadání a zrušení více než dvou objednávek se zvolenou platbou na dobírku, zadání objednávek, které jsou následně zrušeny nebo změněny s výjimkou situací povolených v článku 7.3.7, používání triviálního jazyka, porušení práv k duševnímu vlastnictví, atd.) nebo pokud by existence UŽIVATELSKÉHO ÚČTU vytvořeného ZÁKAZNÍKEM mohla VIVRE DECO jakýmkoli způsobem ohrozit. Toto právo může VIVRE DECO uplatnit kdykoliv a není povinna o jeho uplatnění ZÁKAZNÍKA informovat.
7.1.4 Každý REGISTROVAVNÝ UŽIVATEL může mít jen jeden UŽIVATELSKÝ ÚČET. Sdílení UŽIVATELSKÉHO ÚČTU s několika REGISTROVANÝMI UŽIVATELI / ZÁKAZNÍKY není dovoleno.
7.1.5 V případě, že VIVRE DECO zjistí, že jeden UŽIVATELSKÝ ÚČET sdílí více REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ/ZÁKAZNÍKŮ, je oprávněna přístup takových REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ/ ZÁKAZNÍKŮ k OBSAHU nebo SLUŽBĚ omezit nebo zrušit. Pokud na takovém UŽIVATELSKÉM ÚČTU existují OBJEDNÁVKY, budou automaticky zrušeny.
7.1.6 VIVRE DECO je oprávněna po předchozím oznámení zaslaném ZÁKAZNÍKOVI jeho OBJEDNÁVKU odmítnout, aniž by tím byl založen jakýkoliv následný závazek jedné strany vůči druhé a aniž by bylo možné požadovat náhradu škody, a to v následujících případech:
 • selhání/zneplatnění on-line TRANSAKCE;
 • nepřijetí ZÁKAZNÍKOVY karty/TRANSAKCE ze strany banky, která ji vydala;
 • poskytnutí neúplných/nesprávných informací ZÁKAZNÍKEM;
 • pokud může ZÁKAZNÍKOVA činnost poškodit internetové stránky www.vivre.cz, VIVRE DECO SRL COMPANY a/nebo jejích partnerů;
 • pokud ZÁKAZNÍK využívá SLUŽBU způsobem, který je v rozporu s běžným způsobem použití a dobrou vírou nebo pokud svá práva uplatňuje, aby VIVRE DECO poškodil nebo v nadměrné či nevhodné míře v rozporu s dobrou vírou;
 • opakovaná, po sobě jdoucí neúspěšná doručení zaviněná ZÁKAZNÍKEM;
 • z jiných oprávněných důvodů (např. z důvodu zadání a neodůvodněného zrušení více než tří OBJEDNÁVEK během 30 dnů).
7. 2 Výrobky a Služby
7.2.1 VIVRE DECO je oprávněna na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH uvádět informace o výrobcích/službách/promo akcích VIVRE DECO nebo třetí osoby, s níž VIVRE DECO uzavřela dohodu o spolupráci, platných po určitou dobu dle stavu zásob.
7.2.2 Výrobky a/ nebo služby zakoupené prostřednictvím SLUŽBY jsou určeny výhradně k osobnímu použití ZÁKAZNÍKA.
7.2.3 VIVRE DECO je oprávněna v odůvodněných případech jednomu nebo více zákazníkům omezit možnost některé výrobky nebo služby dostupné na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH zakoupit.
7.2.4 Veškeré ceny za výrobky a služby uvedené na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH jsou vyjádřeny v Kč a zahrnují DPH.
7.2.5 Ceny uvedené na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH a přeškrtnuté představují ceny doporučené výrobcem pro maloobchodní prodej v obchodech, nákupních centrech a jiných obchodních plochách a nezohledňuje slevy (doporučené maloobchodní ceny). Tyto ceny jsou pouze informativní, nejsou právně závazné a nejsou přizpůsobeny nebo zahrnuty do prodeje se sníženou cenou, jak je upraveno v zákoně číslo OG 99/2000, o obchodu se zbožím a službami na trhu.
7.2.6 Faktura na zakoupené zboží je vystavena výhradně v Kč s využitím informací poskytnutých ZÁKAZNÍKEM v odpovídající formě. Faktura bude vystavována následovně: v případě platby provedené před převzetím výrobků nebo služeb bude faktura vystavena předem (proforma faktura) a v případě platby po dodání bude vystavena konečná faktura. V případě nutnosti oprav (zrušení, vrácení výrobku) musí být vystaven opravný daňový doklad (inverzní faktura). Všechny faktury jsou automaticky vystaveny, zaregistrovány a zahrnuty do účetních závěrek. Jiné opravy vystavených faktur, než změny faktur specifikované výše, nebudou akceptovány.
7.2.7. Platba za zakoupené výrobky a/nebo služby může být provedena bezhotovostně platební kartou nebo bankovním převodem anebo v hotovosti platbou při dodání kurýrem.
7.2.8 V případě využití bezhotovostní platby platební kartou nenese VIVRE DECO odpovědnost za jakékoli dodatečné náklady vzniklé ZÁKAZNÍKOVI v důsledku uskutečnění platby v jiné měně než v českých korunách, včetně poplatků za konverzi měn uplatňovaných vystavující bankou. Takto vzniklé náklady nese ZÁKAZNÍK výhradně sám.
7.2.9 Platbu v hotovosti při dodání kurýrem (na dobírku) ,muže být provedena i kreditní kartou u kurýra, lze využít jen v určitých případech a pro určité zboží. Pokud ZÁKAZNÍK objedná větší množství stejného zboží (více než 10 položek stejného druhu) nebo je-li zboží dodáváno přímo výrobcem (což je na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH výslovně uvedeno) či přesáhne-li objednávka 6000 Kč, umožňuje VIVRE DECO provést platbu předem buď platební kartou, nebo bankovním převodem. V případě platby při dodání (na dobírku) se za objednávku platí další poplatek ve výši 49 Kč.
7.2.10 Informace získané z obchodních transakcí používané k popisu výrobků, jejich vlastností a váhy na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH (statické obrázky, dynamické obrázky, multimediální prezentace, odkazy na jiné webové stránky) nepředstavují žádný smluvní závazek ze strany VIVRE DECO, neboť slouží výhradně k prezentačním účelům. VIVRE DECO je oprávněna nabídku zboží stáhnout nebo ji kdykoliv změnit, a to až do zadání OBJEDNÁVKY, aniž by tím jakémukoli potenciálnímu kupujícímu vzniklo jakékoli právo na náhradu újmy či jiné odškodnění.
7.2.11 Při zobrazování obrázků výrobků a/ nebo služeb si VIVRE DECO vyhrazuje právo použít jiné produkty (např. příslušenství, atd.), které nemohou být zahrnuty do ceny příslušného výrobku a nebudou spolu s ním doručeny. V takových případech popis výrobku obsahuje jasné informace o tom, který výrobek je k prodeji a který nikoliv. Taková informace je rovněž znázorněna i na obrázku.
7.2.12 Ve velmi limitovaných případech, kdy VIVRE DECO nebude schopna některé výrobky dodat část, zašle ZÁKAZNÍKOVI e-mail, ve kterém mu nabídne tyto alternativy:

a. zrušení objednávky nebo vynětí výrobku, který nemůže být doručen, z objednávky;
b. přičtení kreditů na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, přičemž tyto kredity lze použít výhradně k nákupu produktů na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

7.2.13 „RECYKLAČNÍ POPLATEK“ – hodnota vyjádřená v měně Kč, kterou VIVRE DECO hradí společnosti oprávněné k nakládání s odpadem, přepravě a recyklaci elektrického a elektronického odpadu, jak je stanoveno v zákoně číslo 1037/2010 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Podle tohoto zákona je „recyklační poplatek“ účtován VIVRE DECO (výrobcem) a v konečném důsledku by měl být zaplacen konečným ZÁKAZNÍKEM (Uživatelem).
7.3 On-line objednávky
7.3.1 ZÁKAZNÍK může zadávat OBJEDNÁVKY na výrobky nabízené v daném okamžiku, a to výhradně na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH; nabídky jsou však časově omezené (po uplynutí příslušného období již OBJEDNÁVKY na tyto výrobky nebude možné zadat a tyto výrobky na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nemusí být dále k dispozici). Cena zobrazená na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH v době, kdy je OBJEDNÁVKY zadána, nemůže být změněna. Po vypršení doby platnosti příslušné nabídky již nelze žádné OBJEDNÁVKY zadat.
7.3.2 Dokončením OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍK potvrzuje, že údaje, které poskytl a které jsou nezbytné k uskutečnění nákupu, jsou ke dni zadání OBJEDNÁVKY správné, úplné a přesné (dále jen ZADANÁ OBJEDNÁVKA).
7.3.3 Smlouva uzavíraná na dálku je ze strany VIVRE DECO považována za uzavřenou okamžikem, kdy je OBJEDNÁVKA zadaná klientem ze strany VIVRE DECO elektronicky potvrzena, po převzetí (z hlediska množství a kvality) všech výrobků z dané OBJEDNÁVKY (přímo anebo prostřednictvím subdodavatelů). VIVRE DECO je vedle toho oprávněna klienta jakýmikoliv dohodnutými prostředky (telefonicky nebo e-mailem) před potvrzením klientovy OBJEDNÁVKY a před dodáním zboží kontaktovat, aby jí své identifikační údaje a místo dodání osobně potvrdil. Klienti berou na vědomí, že pokud v souladu s výše uvedeným své identifikační údaje a místo dodání nepotvrdí, není VIVRE DECO povinna jim objednané zboží potvrdit/doručit.
7.3.4 VIVRE DECO může OBJEDNÁVKY zadané ZÁKAZNÍKEM v následujících případech jednostranně odvolat a automaticky zrušit, a to i bez předchozího upozornění ZÁKAZNÍKA, aniž by jí v souvislosti s takovým zrušením vznikly jakéhokoliv následné závazky a aniž by ZÁKAZNÍK mohl vůči ní požadovat jakoukoli náhradu škody:
 • 7.3.4.1 v případě, že emitující banka nepřijme ZÁKAZNÍKOVU platební kartu nebo transakci, v případě bezhotovostních online plateb;
 • 7.3.4.2 v případě, že transakce byla zrušena zpracovatelem karet schváleným VIVRE DECO k provádění on-line plateb;
 • 7.3.4.3 v případě, že údaje poskytnuté ZÁKAZNÍKEM na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH za účelem dodání zboží (adresa, kontaktní informace) nejsou správné nebo úplné;
 • 7.3.4.4 v případě, že aktivita ZÁKAZNÍKA na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH může způsobit VIVRE DECO a/nebo jejím partnerům jakoukoli škodu;
 • 7.3.4.5 v případě více než dvou po sobě jdoucích neúspěšných pokusů o doručení;
 • 7.3.4.6. z jiných vážných důvodů.

7.3.5 V případě, že ZÁKAZNÍK zruší OBJEDNÁVKU, kterou již uhradil potvrzeným bankovním převodem anebo platbou on-line platební kartou a emitující banka takovou transakci schválila, bude zaplacená částka ze strany VIVRE DECO ZÁKAZNÍKOVI vrácena do 14 dnů od data, kdy se VIVRE DECO o tomto zrušení dozvěděla, nebo kdy o to ZÁKAZNÍK požádal, přičemž tato částka může být převedena také na formu kreditů v souladu s ustanovením článku 7.9.5.
7.3.6 V případě, že některé ZÁKAZNÍKEM objednané a předem zaplacené (potvrzeným bankovním převodem nebo platbou on-line platební kartou) výrobky již nejsou na skladě z důvodů, které jsou mimo dispozici VIVRE DECO, sdělí VIVRE DECO tuto skutečnost ZÁKAZNÍKOVI, jakmile se o tom dozví, a vrátí mu takto uhrazené částky do 14 dnů ode dne, kdy ZÁKAZNÍKA o tom, že zboží není na skladě, vyrozuměla. V takovém případě si VIVRE DECO vyhrazuje právo ZÁKAZNÍKOVI nabídnout vedle vrácených částek i promo kredity (udělené zdarma) za jakýkoli produkt, který byl objednán, jehož OBJEDNÁVKA byla potvrzena, a který nebylo možné dodat z důvodů, které VIVRE DECO nemohla ovlivnit. Takové kredity mohou být uplatněny jedině na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH a možnost jejich využití závisí na chování ZÁKAZNÍKA; 1 kredit se rovná 6 Kč a nesmí být mezi účty nebo uživateli převáděn. Jakékoliv podezření z podvodu má za následek propadnutí těchto zdarma udělených promo kreditů.
7.3.7 OBJEDNÁVKA, která již byla zadána, může být změněna jen na základě žádosti ZÁKAZNÍKA a pouze v případech uvedených níže. ZÁKAZNÍK o takovou změnu musí požádat e-mailem na adrese kontakt@vivre.cz s tím, že jeho požadavek musí být jasně formulován a musí obsahovat číslo OBJEDNÁVKY:

a. ZÁKAZNÍK zruší volbu výrobku a informuje o tom VIVRE DECO před zadáním OBJEDNÁVKY;
b. navýšení počtu již objednaných výrobků;
c. opoždění dodání zboží o více než 2 týdny oproti standardní době dodání;
d. změny doručovací adresy;
e. kumulace objednávek (k dispozici pouze u objednávek s platbou na dobírku) s blízkými dodacími lhůtami (maximálně jeden den)
f. změna způsobu platby;
g. Změnit data pro fakturaci.Pro vystavěné faktury již nelze provádět změny tykající se osoby právnické / fyzické (náhradit s novou osobu), pouze korekce (název / jméno, kontaktní informace atd.).br>
7.3.8 V případě, že se ZÁKAZNÍK rozhodne pro úhradu on-line platební kartou nebo bankovním převodem, OBJEDNÁVKU změnit nelze.
7.3.9 V případě, že ZÁKAZNÍK změní své osobní údaje pomocí formuláře, který je k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, vezme VIVRE DECO tuto změnu na vědomí, u všech nevyřízených OBJEDNÁVEK však zůstanou zachovány údaje stanovené/ schválené ZÁKAZNÍKEM před tím, než k takové změně došlo.
7.3.10. U každé vytvořené objednávky je ZÁKAZNÍK povinen ověřit a souhlasit se smluvním rámcem.
7.4 Telefonické objednávky
7.4.1 ZÁKAZNÍK / REGISTROVANÝ UŽIVATEL není oprávněn zadávat OBJEDNÁVKY telefonicky. ZÁKAZNÍK / REGISTROVANÝ UŽIVATEL není oprávněn OBJEDNÁVKU po telefonu ani měnit.
7.5 Smlouva a dokončení
7.5.1 Od 1. května 2015 je zboží prodávané prostřednictvím WEBOVÝCH STRÁNEK ZÁKAZNÍKŮM dodáváno prostřednictvím SC Vivre Deco SRL, identifikační číslo J40/3718/2012, daňové identifikační číslo RO30010618.
V případě individuálních zákazníků nebo právnických osob, které nejsou registrovány v evropském systému VIES, budou při nákupu zboží uvnitř Společenství faktury vystaveny včetně místní DPH ve výši 21%. Faktury budou vystaveny s použitím DPH kódu CZ683901496 na společnost Vivre Deco SRL, dle českého práva. Poté bude takto získaná DPH společností Vivre Deco SRL odvedena do státního rozpočtu České republiky v souladu se směrnicí 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
V případě firemních zákazníků zaregistrovaných do systému http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=_pl budou při nákupu zboží uvnitř Společenství faktury vystaveny bez DPH. Tyto faktury budou vystaveny s použitím DPH kódu RO 30010618 společnosti VIVRE DECO v souladu s rumunskými daňovými zákony. Tento prodej je považován za nákup zboží uvnitř Společenství a je zbaven povinnosti hradit DPH dle bodu 138 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty.
7.5.2 VIVRE DECO poskytne ZÁKAZNÍKOVI informace o stavu jeho / její OBJEDNÁVKY zasláním informativního e-mailu na adresu uvedenou ZÁKAZNÍKEM. Vystavená faktura musí obsahovat všechny povinné údaje v souladu s článkem 319 zákona číslo 227/2015 rumunského daňového zákona.
7.5.3 Smlouva a dokumenty potvrzující doručení zásilky kurýrem ZÁKAZNÍKOVI (přepravní doklad podepsaný a vyplacený) ze strany VIVRE DECO představují závaznou smlouvu.
7.5.4 Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Doba jejího trvání uplyne okamžikem, kdy strany splní své vzájemné závazky dle podmínek stanovených v tomto DOKUMENTU.
7.5.5 V případě, že seznam dodaných položek (který je vytištěn na zadní straně přepravního dokladu) a obsah balíku liší, je ZÁKAZNÍK povinen VIVRE DECO a kurýra (za předpokladu, že byl přítomen ve chvíli, kdy ZÁKAZNÍK tuto skutečnost zjistil) o této skutečnosti informovat nejpozději do 24 hodin od data převzetí balíku, a to telefonicky nebo e-mailem na adrese kontakt@vivre.cz a uvést další podrobnosti (fotografie, vysvětlení, atd.).
7.6 Přeprava
7.6.1 Zboží zakoupené u VIVRE DECO bude ZÁKAZNÍKOVI dodáno výhradně prostřednictvím expresní kurýrní služby.
Cena za dodání, stanovená VIVRE DECO, činí v případě, že balík váží maximálně 5 (pět) kilogramů, 84 Kč (včetně DPH); tato cena stoupá úměrně s hmotností balíku o 6 Kč za každý další kilogram váhy. V případě platby při dodání (na dobírku) je navíc účtován poplatek 24 Kč / dodání (bez ohledu na hodnotu zboží v balíku). Cena za dodání se počítá a je ZÁKAZNÍKOVI sdělena při zadání OBJEDNÁVKY v závislosti na čisté hmotnosti zásilky (v případě doručování více položek) a celkové hodnotě objednaného zboží. VIVRE DECO odhaduje cenu na základě interních indexů a nákladů na přepravu a ZÁKAZNÍK zadáním objednávky tento odhad ceny výslovně přijímá, a to bez ohledu na údaje, které byly podkladem pro vyhodnocení těchto nákladů. V důsledku toho není ZÁKAZNÍK oprávněn požadovat nižší přepravní náklady na základě měření nebo vážení hmotnosti balíku provedeného vlastními přístroji.
K zajištění integrity malých a křehkých výrobků a snížit dodací lhůtu, Vivre Deco používá systém MultiColet:objednávka je poslaná v více balíků zvlašt ( v ruzných dnech) .Zakazník muže skontrolovat číslo balíku jedne objednávky a její status v Můj učet na www.vivre.cz. Vivre Deco nezaručuje v žádném případě že objednávka je poslána v jedné zásilce a ani nebude účtovat dodatečný poplatek za dodání dvou balílůků.Balení a dodávka je v kompetenci VIVRE DECO, s dodržením dodání celé objednávky v danem termínu. U zboží jehož váha přesahuje 30 kilogramů je VIVRE DECO oprávněna účtovat pevný manipulační poplatek, jímž je zajištěna kvalita a celistvosti výrobků při dodání do místa určení.
V určitých případech je VIVRE DECO oprávněna nabídnout dopravu zdarma (v závislosti na hodnotě objednávky nebo jiných propagačních aktivitách). VIVRE DECO není za žádných okolností povinna nabídnout bezplatnou přepravu v případě, že ZÁKAZNÍK nesplňuje standard užívání služeb www.vivre.cz.
7.6.2 ZÁKAZNÍKOVI musí být při zadání OBJEDNÁVKY výslovně sdělena doba dodání, která představuje časový interval ovlivněný následujícím: přepravou výrobků od dodavatelů VIVRE DECO, dobou zpracování OBJEDNÁVKY v logistickém středisku původního dodavatele a ve skladu VIVRE DECO, počtem pracovních dnů v měsíci, počtem objednaných položek, dobou nezbytná ke zpracování každého výrobku, atd. Celková doba dodání může být zpožděna kvůli výrobku vyžadujícímu delší doby dodání a ZÁKAZNÍK proto bere na vědomí, že při objednání několika výrobků může být dodací lhůta prodloužena až do nejzazšího termínu dodání. Výrobky objednané v rámci jedné objednávky jsou zpravidla dodány v jednom balíku s jediným přepravním dokladem (takové výrobky nejsou doručovány po částech).
Dodání je zpravidla uskutečněno v dodací lhůtě uvedené při zadání OBJEDNÁVKY (v rozmezí od 2 dnů do 8 týdnů) a ZÁKAZNÍK může kdykoliv získat informace o stavu dodání. Pokud objednaný výrobek překročí výše uvedenou dodací lhůtu, VIVRE DECO o tom ZÁKAZNÍKA okamžitě vyrozumí prostřednictvím e-mailu, ve kterém mu nabídne dvě možnosti: ZÁKAZNÍK může písemně zrušit OBJEDNÁVKU / výrobek nebo může souhlasit s novou dodací lhůtou. V případě, že takový výrobek byl uhrazen předem, budou zaplacené částky vráceny v plné výši dle zákonných ustanovení nejpozději do 14 dnů od data zrušení.
7.6.3 ZÁKAZNÍK může jako promo akci za určitých podmínek obdržet přepravu zakoupených výrobků, jejichž hodnota přesáhne 300 Kč, zdarma (nezahrnuje manipulační poplatek), zejména pokud:

a. hmotnost balíků nepřesahuje 10 kilogramů;
b. OBJEDNÁVKA je zachována v původní podobě (beze změn/zpoždění);
c. ZÁKAZNÍK v případě vrácení zboží převede příslušnou částku na kredity.
Takové nabídky jsou sdělovány a odsouhlaseny při zadání OBJEDNÁVKY. VIVRE DECO nepřebírá závazek k bezplatné dopravě. Bezplatné doprava nevylučuje účtování manipulačního poplatku u výrobků s hmotností nad 30 kilogramů.
7.7 Jakost a záruky
7.7.1 VIVRE DECO je povinna poskytnout záruky v souladu s českými právními předpisy. Podrobné údaje týkající se poskytnutých záruk jsou uvedeny v popisech jednotlivých výrobků. Žádný REGISTROVANÝ UŽIVATEL není oprávněn požadovat prodlouženou záruku nad rámec té, která již byla poskytnuta. Záruka se vztahuje na běžném opotřebení výrobku a uplatní pouze u výrobků zakoupených u VIVRE DECO, které byly ZÁKAZNÍKEM zaplaceny. Na výrobky se také vztahuje záruka za jakost dle zákona číslo 449/2003, o prodeji zboží a zárukách (Lege nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora). Vztahuje-li se na výrobek prodloužená záruka, musí být tato prodloužená záruční doba poskytnuta. V souladu s články 9 - 14 zákona číslo 449/2003 nese VIVRE DECO odpovědnost za nedodržení jakosti (vady výrobku) v případě, že taková situace nastane do 2 let od dodání výrobku. Při uplatnění záruky lze částku zaplacenou za vadné výrobky vrátit zpět, pokud se ZÁKAZNÍK na prodejce obrátí písemně ve lhůtě stanovené zákonem; VIVRE DECO vadné nebo nevyhovující výrobky nevyměňuje ani neopravuje. VIVRE DECO se stává vlastníkem těchto vadných či nevyhovujících výrobků. ZÁKAZNÍK nemá nárok na náhradu škody nebo penále za vadné či nevyhovující výrobky a odesláním OBJEDNÁVKY prohlašuje, že v případě neshody souhlasí s přijetím ekvivalentu ceny těchto výrobků a přepravy.
7.7.2 Podrobné informace o vlastnostech každého výrobku musí být uvedeny jak na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, tak i v dokumentu – seznamu vytištěném na zadní straně přepravního dokladu. ZÁKAZNÍK je povinen si tento dokument uschovat a postupovat podle pokynů v něm uvedených. Informace týkající se obchodních podmínek VIVRE DECO a obecných parametrů jednotlivých výrobků jsou ZÁKAZNÍKŮM dostupné na webových stránkách www.vivre.cz, prostřednictvím e-mailu nebo v podobě informačního letáku vloženého do balíku. Pokud ZÁKAZNÍK takové informace neobdržel, může o ně kdykoliv požádat prostřednictvím telefonu nebo e-mailu na adrese kontakt@vivre.cz.
7.8. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
7.8.1 S výjimkou omezení stanovených v článku 7.9, týkajících se získání VIVRE DECO kreditů, je ZÁKAZNÍK oprávněn zboží zakoupené na základě smlouvy vrátit a požadovat vrácení celkové částky uhrazené za tyto výrobky, a to v následujících případech:
 • 7.8.1.1 výrobky mají závažné vady, kvůli kterým je není možné použít k zamýšlenému účelu;
 • 7.8.1.2 dodané výrobky neodpovídají (specifikace, množství, atd.) zaslané OBJEDNÁVCE;
 • 7.8.1.3 výrobky mají výrobní vady;
 • 7.8.1.4 ZÁKAZNÍK od smlouvy odstoupil do 30 dnů ode dne převzetí zboží. VIVRE DECO tak prodlužuje ve prospěch ZÁKAZNÍKA 14-ti denní dobu stanovenou v článku 9 zákona č. 34 ze dne 4. června 2014 o právech spotřebitelů, kteří uzavřeli smlouvy s podnikateli, ve znění dalších dodatků a změn právních norem.

7.8.2 VIVRE DECO může převzít veškeré náklady vzniklých v souvislosti s vrácením zboží (za dodání nebo vrácení výrobku bez ohledu na důvod vrácení) jako odměnu za věrnost za předpokladu, že ZÁKAZNÍK použije formulář uvedený v článku 7.8.3 a) a o vrácení požádá prostřednictvím sekce Můj účet na stránkách www.vivre.cz. V případě, že ZÁKAZNÍK použije jinou kurýrní službu nebo způsob doručení (poštou nebo vlastními prostředky), bude postupováno v souladu s články 13 a 14 zákona číslo 34 ze dne 4. června 2014 o právech spotřebitelů, kteří uzavřeli smlouvy s podnikateli, ve znění dodatků a dalších právních norem.
7.8.3 ZÁKAZNÍK je povinen VIVRE DECO informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy před uplynutím termínu pro uplatnění odstoupení od smlouvy. K tomuto účelu může ZÁKAZNÍK zvolit jednu z následujících možností:

a) použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH v sekci Vrácení;
b) učinit jednoznačné prohlášení vyjadřující jeho/její rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

7.8.4 ZÁKAZNÍK, který VIVRE DECO informoval podle článku 7.8.3, odpovídá za vrácení zboží VIVRE DECO nebo jakékoliv jiné straně pověřené ze strany VIVRE DECO k jejich přijetí (obvykle se jedná o kurýrní službu uvedenou na formuláři pro vrácení zboží uvedeného na stránkách www.vivre.cz) a musí jej vrátit bez zbytečného odkladu, a to do 30 dnů ode dne, kdy VIVRE DECO informoval o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Tento termín je dodržen, jestliže jsou výrobky ZÁKAZNÍKEM odeslány před uplynutím 30denní lhůty a jsou náležitě zabaleny tak, aby během přepravy byly chráněny.
7.8.5 ZÁKAZNÍK nemá právo zakoupené výrobky vrátit a/nebo uplatnit nárok na náhradu škody za jejich poškození v těchto případech:

7.8.5.1 V případě, že je datum žádosti o vrácení ze situací uvedených v článku 7.8.1 stejné jako datum oznámení úmyslu vrátit zboží, a dojde tak k překročení 30 denní lhůty dle článku 7.8.2, která počíná běžet prvním pracovním dnem následujícím po datu, kdy se smlouva stala závaznou.
7.8.5.2 V případě, že je výrobek vrácen z důvodů uvedených v článku 7.8.1 a vrácený výrobek je v jiném stavu, než v jakém byl původně doručen (s přiloženými dokumenty a všemi součástmi).
7.8.5.3 V případě, že výrobky byly vyrobeny podle přání ZÁKAZNÍKA nebo uzpůsobeny jeho potřebám.
7.8.5.4 V případě, že byly objednány a dodány výrobky opatřené uzávěrem/pečetí a tyto nemohou být vráceny z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud ZÁKAZNÍK tyto výrobky již otevřel/pečeť odstranil (takové výrobky jsou prezentovány jako nevratné).
7.8.5.5 V případě, že objednané a dodané výrobky je neoddělitelně smícháno s jinými výrobky v okamžiku dodání.


7.8.6 REGISTROVANÝ UŽIVATEL / ZÁKAZNÍK je při zadání OBJEDNÁVKY informován e-mailem o tom, zda lze výrobek vrátit či nikoliv a zda je jeho vrácení spojeno s nějakými náklady. Výrobky tvořící sadu/soupravu musí být vráceny jen jako sada/souprava.
7.8.7 V případě, že ZÁKAZNÍK odstoupí od smlouvy, vrátí mu VIVRE DECO celou zaplacenou částku, kterou od něj v rámci úhrady zboží obdržela, včetně nákladů na doručení, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se o rozhodnutí ZÁKAZNÍKA odstoupit od smlouvy v souladu s články 7.8.2 a 7.8.3 dozvěděla. Částka by měla být vrácena s použitím stejné platební metody, jakou ZÁKAZNÍK použil při provádění původní transakce, s výjimkou situace, kdy ZÁKAZNÍK souhlasil s jinou platební metodou, za podmínky, že ZÁKAZNÍKOVI nebudou v souvislosti s tímto způsobem účtovány žádné poplatky (dodatečné náklady).
7.8.8. ZÁKAZNÍK je oprávněn vrátit výrobky zakoupené prostřednictvím smlouvy a má nárok pouze na částečnou náhradu ceny (protiplnění) za tyto výrobky, jsou-li ve stavu, který snižuje jejich prodejní hodnotu (nemají všechny části, neobsahují původní dokumentaci nebo z jiných příčin, v jejichž důsledku je původní výrobek pozměněn).
7.9 Kredity VIVRE DECO
7.9.1 VIVRE DECO může nabízet kredity formou daňově uznatelných marketingových nákladů a mechanismus jejich udělování může jednostranně změnit; ZÁKAZNÍK není oprávněn žádat v souvislosti s takovou změnou náhradu škody. Jeden kredit má hodnotu 1 Kč a může být použit k nákupu zboží na www.vivre.cz.
Promo kredity lze získat následujícím způsobem:

7.9.1.1 Kredity získané za pozvání přátel
 • 1. Po registraci na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH zašlou ZÁKAZNÍCI pozvánku k návštěvě WEBOVÝCH STRÁNEK jiným osobám, které nejsou a nebyly členy Vivre komunity (REGISTROVANÝMI UŽIVATELI) na www.vivre.cz.
 • 2. Osoby, které obdrží výše uvedené pozvánky, se zaregistrují a stanou se REGISTROVANÝMI UŽIVATELI;
 • 3. Poté, co se stanou REGISTROVANÝMI UŽIVATELI, si tyto osoby zakoupí výrobky prostřednictvím OBJEDNÁVEK zadaných z nově založeného UŽIVATELSKÉHO ÚČTU. Po uplynutí lhůty pro odstoupení (30 dnů od dodání zboží) u první zaplacené OBJEDNÁVKY zadané osobou, kterou ZÁKAZNÍK prostřednictvím webových stránek www.vivre.cz pozval, obdrží ZÁKAZNÍK, který této osobě odeslal pozvánku, 20 Kč jako kredit, který je využitelný na www.vivre.cz. Kredity jsou připsány na UŽIVATELSKÝ ÚČET ZÁKAZNÍKA a mohou být použity k nákupu zboží, přičemž 1 kredit má hodnotu 1 Kč.

7.9.2.1 Kredity udělené za věrnost a jako náhrada jiných aktivit: VIVRE DECO emailem sdělí ZÁKAZNÍKOVI, že obdržel/a kredity za aktivaci určitých mechanismů nebo jako kompenzaci za zpožděné dodávky nebo zrušené zboží. ZÁKAZNÍK klikne na odkaz uvedený v e-mailu a aktivuje/stáhne si tyto kredity na www.vivre.cz. Po stažení mohou být takové kredity použity k úhradě zboží nebo dopravy za jakoukoliv OBJEDNÁVKU zadanou z příslušného UŽIVATELSKÉHO ÚČTU ZÁKAZNÍKA.
7.9.2 Kredity VIVRE DECO jsou dostupné po neomezenou dobu; nemohou být převedeny na Kč a nelze je použít na jiných webových stránkách než na stránkách www.vivre.cz nebo u jiných účtů.
7.9.3 V případě jakéhokoli podezření na podvod v souvislosti se získáním nebo použitím těchto promo kreditů, si VIVRE DECO vyhrazuje právo přidělování a využívání VIVRE DECO kreditů jednostranně zrušit a takové opatření brání ZÁKAZNÍKOVI požadovat náhradu škody nebo protihodnotu v podobě určitého zboží.
7.9.4 V případech uvedených v článku 7.8.1, týkají-li se zboží zcela nebo částečně uhrazeného prostřednictvím promo kreditů, není možné částky, které mají být vráceny, zaslat na bankovní účty specifikované ZÁKAZNÍKY; je-li vraceno takové zboží, obdrží za něj ZÁKAZNÍK kredity (1 kredit = 1Kč), které může použít k budoucím nákupům výhradně na www.vivre.cz.

Podvodné jednání

8.1 VIVRE DECO není oprávněna po svých ZÁKAZNÍCÍCH nebo uživatelích prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků (e-mail/telefon/SMS/ atd.) požadovat informace týkající se důvěrných údajů, účtů / platebních karet nebo osobních hesel.
8.2 ZÁKAZNÍK / REGISTROVANÝ UŽIVATEL přebírá plnou odpovědnost za zpřístupnění osobních a důvěrných informací třetí osobě.
8.3 VIVRE DECO odmítá odpovědnost za jakékoli ztráty jakéhokoli REGISTROVANÉHO UŽIVATELE / ZÁKAZNÍKA způsobené třetí osobou, která předstírá, že je VIVRE DECO nebo jedná jejím jménem.
8.4 REGISTROVANÝ UŽIVATEL / ZÁKAZNÍK je povinen VIVRE DECO o jakémkoli takovém pokusu o podvod informovat.
8.5 VIVRE DECO nepodporuje SPAM. Jakýkoliv REGISTROVANÝ UŽIVATEL / ZÁKAZNÍK, který výslovně doplní svou e-mailovou adresu na WEBOVÉ STRÁNKY, se může rozhodnout pro deaktivaci účtu odpovídajícího takové e-mailové adrese.
8.6 Veškeré zprávy zaslané ze strany VIVRE DECO prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku (např. e-mail) obsahují úplné a přesné identifikační údaje odesilatele nebo odkazy na takové údaje, a to k datu odeslání takového sdělení.
8.7 Následující činnosti jsou považovány za pokus o podvod ve vztahu k WEBOVÝCH STRÁNEK/ OBSAHU/ a/nebo VIVRE DECO. VIVRE DECO si vyhrazuje právo podat trestní oznámení proti stranám, které se pokusí spáchat takové podvodné jednání:

8.7.1 přístup k údajům jakéhokoli REGISTROVANÉHO UŽIVATELE / ZÁKAZNÍKA pomoci účtu nebo jiné metody;
8.7.2 pozměnění nebo úprava obsahu WEBOVÝCH STRÁNEK nebo jakékoliv korespondence, kterou VIVRE DECO zašle REGISTROVANÉMU UŽIVATELI/ ZÁKAZNÍKOVI.
8.7.3 ovlivnění výkonu serveru/serveru(ů), který (které) hostí WEBOVÉ STRÁNKY;
8.7.4 zpřístupnění nebo zveřejnění obsahu, který VIVRE DECO zašle jakýmikoliv prostředky REGISTROVANÉMU UŽIVATELI / ZÁKAZNÍKOVI, třetí osobě, která k přijetí obsahu nemá potřebné oprávnění, pokud taková osoba není zamýšleným adresátem zprávy.

8.8 Pokus získat od VIVRE DECO kredity, jak je popsáno v článku 7.9, pomocí falešných účtů (fiktivní jména, více než jeden účet na osobu nebo použití identity jiných osob), se považuje za pokus o podvod a bude mít za následek zrušení získaných výhod, zablokování přístupu na WEBOVÉ STRÁNKY a nahlášení takového jednání příslušným orgánům.

Prohlášení

9.1 VIVRE DECO nenese odpovědnost za žádného REGISTROVANÉHO UŽIVATELE / ZÁKAZNÍKA, který používá WEBOVÉ STRÁNKY nebo OBSAH v jakékoliv jiné formě, než jak je stanoveno v tomto DOKUMENTU.
9.2 V případě, že se REGISTROVANÝ UŽIVATEL / ZÁKAZNÍK domnívá, že OBSAH zaslaný VIVRE DECO porušuje autorská nebo jiná práva, je oprávněn VIVRE DECO kontaktovat na adrese kontakt@vivre.cz za účelem zjištění podrobností a jejího uvědomění.
9.3 VIVRE DECO nezaručuje REGISTROVANÉMU UŽIVATELI nebo ZÁKAZNÍKOVI, že bude mít přístup na WEBOVÉ STRÁNKY nebo ke službám, pokud se na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH nezaregistruje, a neudělí mu oprávnění stahovat nebo zcela či částečně měnit OBSAH, zcela či částečně reprodukovat OBSAH, kopírovat nebo využívat OBSAH nebo předávat třetí osobě jakýkoliv OBSAH, ke kterému má přístup na základě smlouvy o užívání, aniž by k tomu měl ze strany VIVRE DECO písemný souhlas.
9.4 VIVRE DECO nenese odpovědnost za obsah, množství nebo povahu jiných webových stránek, ke kterým může mít REGISTROVANÝ UŽIVATEL prostřednictvím jiných odkazů přístup, a to bez ohledu na povahu těchto odkazů. Za obsah příslušných webových stránek nesou plnou odpovědnost jejich majitelé.
9.5 VIVRE DECO nenese odpovědnost za použití WEBOVÝCH STRÁNEK a/nebo OBSAHU zaslaného REGISTROVANÉMU UŽIVATELI / ZÁKAZNÍKOVI jakýmikoliv prostředky (elektronickými, telefonickými, atd.), prostřednictvím webových stránek, e-mailem nebo zaměstnancem VIVRE DECO v případě, kdy by takové zaslání způsobilo REGISTROVANÉMU UŽIVATELI / ZÁKAZNÍKOVI nebo třetí osobě zahrnuté do takového přenosu obsahu, jakoukoliv škodu.
9.6 VIVRE DECO nezaručuje, a to přímo ani nepřímo, že:

9.6.1 SLUŽBA bude v souladu s požadavky ZÁKAZNÍKA;
9.6.2 SLUŽBA nebude přerušována, bude bezpečná a bez chyb;
9.6.3 výrobky/služby získané buď zdarma, nebo zakoupené prostřednictvím SLUŽBY odpovídají požadavkům nebo očekáváním ZÁKAZNÍKA;

9.7 Podle těchto podmínek provozovatelé, správci a/ nebo vlastníci webových stránek nenesou dle tohoto DOKUMENTU odpovědnost za taková jednání a z nich vyplývající důsledky, včetně nákupů, speciálních nabídek, akcí nebo jakéhokoliv jiného druhu jednání/vztahu/transakce/spojení/ atd., které může mezi REGISTROVANÝM UŽIVATELEM nebo ZÁKAZNÍKEM a třetí osobou, která je přímo nebo nepřímo na webových stránkách propagována, nastat.

Vyšší moc a nahodilá událost

10.1 S výjimkou případů, které nejsou výslovně stanoveny, žádná ze smluvních stran neodpovídá za včasné a řádné splnění podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo jejich části, bylo-li jejich nesplnění způsobeno zásahem vyšší moci.
10.2 Strana nebo právní zástupce strany, která se vyšší moci dovolává, musí druhou smluvní stranu o takové události okamžitě informovat a přijmout vhodná opatření k omezení následků takové události.
10.3 Strana nebo právní zástupce strany, která se vyšší moci dovolává, je v případě, kdy jí zásah vyšší moci brání v splnění příslušné povinnosti, od plnění takové povinnosti osvobozena.
10.4 Pokud vyšší moc trvá po dobu delší než 15 dnů ode dne jejího vzniku, je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět za předpokladu, že o tom druhou smluvní stranu vyrozuměla; žádná ze stran není oprávněna žádat náhradu škody, která jí v této souvislosti vznikla.
10.5 Strana, která se zásahu vyšší moci dovolává, musí prokázat nemožnost plnění svých povinností v důsledku zásahu vyšší moci do 30 dnů od dne, kdy k tomuto zásahu došlo (v mezích stanovených článkem 10.3).
10.6 VIVRE DECO neodpovídá za nedoručení zásilky, ke kterému došlo v důsledku nahodilé události (nehody, ke které dojde u dodavatele nebo kurýrní služby). V takovém případě však ZÁKAZNÍK může získat aktivní promo kredity (výhradně na základě uvážení VIVRE DECO nebo v závislosti na konkrétním případě), které lze bez časového omezení použít k nákupu zboží na www.vivre.cz, jak je uvedeno v bodě 7.9.

Spory

11.1 Použitím / návštěvou / prohlížením si/ atd. WEBOVÝCH STRÁNEK a/nebo jakéhokoliv OBSAHU zaslaného VIVRE DECO REGISTROVANÉMU UŽIVATELI/ ZÁKAZNÍKOVI, přistoupením a/nebo odesláním jakýmikoliv prostředky (elektronickými, telefonickými, atd.) vyjadřuje REGISTROVANÝ UŽIVATEL/ZÁKAZNÍK svůj souhlas s těmito podmínkami.
11.2 Jakýkoli spor týkající se těchto podmínek, který mezi REGISTROVANÝM UŽIVATELEM nebo ZÁKAZNÍKEM a VIVRE DECO vznikne, bude řešen smírnou cestou.
11.3 Jakýkoli spor jakéhokoli druhu, který mezi ZÁKAZNÍKEM a VIVRE DECO nebo jejími partnery vznikne, bude řešen smírnou cestou. Pokud smírné řešení nebude možné, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu dle sídla VIVRE DECO nebo příslušnému soudu dle místa bydliště spotřebitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
11.4 S ohledem na ustanovení nařízení (EU) č. 524/2013 ve věci řešení on-line sporů ve spotřebních otázkách, pozměňujícímu nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnici 2009/22/ES nabízí VIVRE DECO REGISTROVANÝM UŽIVATELŮM/ ZÁKAZNÍKŮM možnost upustit od soudního řešení sporů a využít evropskou platformu on-line řešení sporů (ODR platforma), což je digitální nástroj vytvořený Evropskou komisí za účelem usnadnění nezávislého, nestranného, transparentního, účinného, rychlého a spravedlivého soudního urovnání sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících ze smluv o prodeji nebo poskytování služeb on-line, uzavřených mezi spotřebitelem s bydlištěm v Evropské unii a obchodníkem se sídlem v Evropské unii. V tomto ohledu lze využít následující odkaz na ODR platformu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage .
11.5 Bude-li některé z výše uvedených ustanovení z jakéhokoli důvodu shledáno neplatným, neplatnost tohoto ustanovení nebude mít vliv na další ustanovení.
11.6 Tento dokument byl vypracován podle rumunského práva a bude vykládán v souladu s ním; tím nejsou dotčeny právní předpisy na ochranu spotřebitele státu, jehož je spotřebitel státním příslušníkem

Závěrečná ustanovení

12.1 VIVRE DECO si vyhrazuje právo změny těchto ustanovení, jakož i ke všem změnám WEBOVÉ STRÁNKY/ jejich struktury/SLUŽBY a veškerého OBSAHU, a to i bez předchozího upozornění REGISTROVANÉHO UŽIVATELE nebo ZÁKAZNÍKA.
12.2 V rámci omezení stanovených tímto DOKUMENTEM nenese VIVRE DECO odpovědnost za případné chyby, které se na webových stránkách objeví, včetně důsledku jakýchkoli úprav, změn nastavení, atd., které nebyly provedeny správcem WEBOVÝCH STRÁNEK.
12.3 VIVRE DECO si vyhrazuje právo uvádět reklamní bannery jakéhokoliv druhu a/nebo odkazy v libovolné části WEBOVÝCH STRÁNEK v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní a další údaje

13.1 V případě dotazů nebo návrhů týkajících se VIVRE DECO nás prosím kontaktujte na číslech +420234261705 od pondělí do pátku a to od 8:00 do 17:00 hod. nebo zašlete e-mail na adresu kontakt@vivre.cz.
13.2 Jakékoli připomínky, dotazy, zpětná vazba, nápady, návrhy nebo jiná sdělení či informace týkající se nebo související s WEBOVÝMI STRÁNKAMI, jejich provozem nebo zlepšením jejich fungování zůstávají výhradním majetkem SC Vivre Deco SRL.

Zpracování osobních údajů: VIVRE DECO je zapsána v rumunském registru zpracovatelů osobních údajů pod č. 22845.

Top